คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ให้ผู้อื่นไปรับสิ่งของที่หายแทนได้หรือไม่?

ID คำถาม:OpenFAQ-005010 วันที่อัพเดทล่าสุด:2018/11/14
 

สามารถให้บุคคลอื่นเป็นผู้มารับสิ่งของแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจต้องนำ "หนังสือมอบอำนาจ" และเอกสารยืนยันตัวบุคคลอย่างเป็นทางการ (เช่น ใบขับขี่ของญี่ปุ่น หนังสือเดินทาง บัตรประกัน บัตรนักศึกษา เป็นต้น) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (เอกสารยืนยันตัวบุคคลของผู้มอบอำนาจ สามารถใช้สำเนาแทนได้) พร้อมทั้งตราประทับของผู้รับมอบอำนาจ (ใช้ตราประทับแบบแสตมป์ได้) มาด้วย

※ในกรณีที่ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกัน ไม่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ
※สามารถดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์หนังสือมอบอำนาจได้จากลิงค์ด้านล่าง

http://www.tokyometro.jp/lang_th/support/lost/pdf/ininjo.pdf

คำถามที่เกี่ยวข้อง

"หากคำตอบนี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้กรุณากดปุ่มด้านล่างนี้ การติดต่อสอบถามของท่านจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป"

ไม่สามารถใช้ได้

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางเว็บ

  • ติดต่อสอบถามเรื่องอื่น ๆ

    การสอบถามผ่านทางอีเมล์ กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้

    ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

  • *หมายเหตุ:ศูนย์บริการลูกค้า สามารถให้บริการได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลีเท่านั้น

(ไม่ใช้) 0120-104-7679:00-20:00 ไม่มีวันหยุด

  • *หมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้หากโทรจากต่างประเทศ
  • *ข้อควรระวัง1:กรุณาตรวจสอบหมายเลขให้ถูกต้องก่อนโทรออก
  • *ข้อควรระวัง2:ทางศูนย์บริการฯขออนุญาตบันทึกรายละเอียดการสนทนาของลูกค้าไว้ เพื่อความยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ
  • *ข้อควรระวัง3:อาจมีบางกรณีที่เราต้องโทรกลับไปหาลูกค้า จึงขอให้เปิดการแสดงหมายเลขโทรศัพท์เมื่อทำการโทร

ติดต่อสอบถาม